รายชื่อนักเรียน

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อสกุล ชุมนุม
1 30299 เด็กชายกนกพงศ์ ญานะรมย์ -
2 30300 เด็กชายกฤษฎา ทองใบ -
3 30301 เด็กชายฉัตรตะวัน ชมภูประเภท -
4 30302 เด็กชายณัฎฐากร เสี้ยมศร -
5 30303 เด็กชายณัฐดนัย จันทโรทัยไพจิตร์ -
6 30304 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะพวง -
7 30305 เด็กชายนิธิศักดิ์ บุญมา -
8 30306 เด็กชายวชิระ เพ็ชรงาม -
9 30307 เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมสาร -
10 30308 เด็กชายสิรภพ ประกอบสุข -
11 30309 เด็กชายอภิชิต แก้วสง่า -
12 30310 เด็กชายอานันตเดช เกษเงิน -
13 30311 เด็กชายเจษฏพัฒน์ สุโยธา -
14 30312 เด็กชายภูชิชญ์ โคตรบัณฑิต -
15 30313 เด็กหญิงกัลยพร แสนโยธา -
16 30314 เด็กหญิงกาญจนศิริ เทพวงค์ษา -
17 30315 เด็กหญิงจิดาภา สัมพันธ์ -
18 30316 เด็กหญิงจิตรจรรยา พันลีคำ -
19 30317 เด็กหญิงชิตชนก ชนะกุล -
20 30318 เด็กหญิงณัฐชยา สาโสม -
21 30319 เด็กหญิงณัฐธิดา สากุลา -
22 30320 เด็กหญิงณัฐพร บัวศรียอด -
23 30321 เด็กหญิงดลยา รังสถิตย์ -
24 30322 เด็กหญิงดวงกมล ครองยุทธ -
25 30323 เด็กหญิงนฤมล โภคทรัพย์ -
26 30324 เด็กหญิงนิพาดา วรรคสังข์ -
27 30325 เด็กหญิงบุษบา โทตระกูล -
28 30326 เด็กหญิงปภาดา วงศรีพรม -
29 30327 เด็กหญิงปวริศา มณีพงษ์ -
30 30328 เด็กหญิงปานรัตน สีลา -
31 30329 เด็กหญิงปาริฉัตร จันสาขะ -
32 30330 เด็กหญิงภัทรธิดา แสงวิเชียร -
33 30331 เด็กหญิงรุ้งนภา นามฮุง -
34 30332 เด็กหญิงวนิดา รักษาแก้ว -
35 30333 เด็กหญิงวนิดา เบ้าเพชร -
36 30334 เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่นทำลา -
37 30335 เด็กหญิงวิภากมล สุวรรณกูฏ -
38 30336 เด็กหญิงศุนิชา กิ่งมาลา -
39 30337 เด็กหญิงสาธะนี หาญนุสิงห์ -
40 30338 เด็กหญิงอพิชญา ศรีบุญเรือง -
Export to XLSExport to CSVExport to DOC