รายชื่อนักเรียน

เลขที่ ชื่อสกุล กิจกรรมชุมนุม
1 เด็กชายกิตติทัต ปลอดภัย -
2 เด็กชายคุณานนต์ จำปี -
3 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทางทอง -
4 เด็กชายชัยนรินทร์ ภูกาล -
5 เด็กชายณัฐพงษ์ มากดี -
6 เด็กชายณัฐฤกษ์ ขอคตสำโรง -
7 เด็กชายธนภัทร ผังดี -
8 เด็กชายธนวินท์ เปราะกระโทก -
9 เด็กชายนวธร ชาตะเคน -
10 เด็กชายนวัตกรณ์ วราคำ -
11 เด็กชายปาณัสม์ ปวะภูโต -
12 เด็กชายภัทรพล แสนจริง -
13 เด็กชายภากร บรรดาศักดิ์ -
14 เด็กชายรัชตพล เทพบุดดี -
15 เด็กชายลัทธพล จันทาโทอ่อน -
16 เด็กชายวัฒนา ศรีบัวลา -
17 เด็กชายวีรภัทร ทะบุระกรณ์ -
18 เด็กชายสิทธิชัย ดวงดี -
19 เด็กชายสิทธิเดช สุยะดี -
20 เด็กชายสุวโรจ บุตรโพธิ์ -
21 เด็กชายอภิรักษ์ ใจดี -
22 เด็กชายอรรณวินทร์ อรรคนิตย์ -
23 เด็กหญิงกนกพร จันทร์พวง -
24 เด็กหญิงกนกพร มาลีรัตน์ -
25 เด็กหญิงคีตภัทร์ เลขะสันต์ -
26 เด็กหญิงจิรภิญญา แขวงสุวรรณ์ -
27 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสนดี -
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มแก้ว -
29 เด็กหญิงดุษฎี คณะคุณ -
30 เด็กหญิงทิฆัมพร รื่นรมย์ -
31 เด็กหญิงธัญทิวา ภูทอง -
32 เด็กหญิงนารี ส่งเสริม -
33 เด็กหญิงบุษกร ไชยสุนทรทรัพย์ -
34 เด็กหญิงปิยวรรณ คำมี -
35 เด็กหญิงเปมิกา วิลุน -
36 เด็กหญิงมนัสนันท์ พุฒแก้ว -
37 เด็กหญิงเพชรลดา คำโสภา -
38 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์ศรี -
39 เด็กหญิงรัตนาวดี ตาแสง -
40 เด็กหญิงวณิชยา แก้วงามสอง -
41 เด็กหญิงวิมลมาศ ครุฑธนสาร -
42 เด็กหญิงศศกร โคตดก -
43 เด็กหญิงศิริยากร ศิริมา -
44 เด็กหญิงสุกัญญา ลาธุลี -
45 เด็กหญิงอุดมทิพย์ ขุวงษา -
XLS