กิจกรรมชุมนุม

จำนวน 53 กิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม ระดับ รับ
A2035-วาดภาพลายเส้น ม.ต้น 25 คน
A2036-ประติมากรรม ม.ต้น 25 คน
A2037-ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น 25 คน
A2038-การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น 30 คน
A2039-เทเบิลเทนนิส ม.ต้น 20 คน
A2041-Cross word ม.ต้น 25 คน
A2042-ญี่ปุ่นหรรษา ม.ต้น 25 คน
A2043-ญี่ปุ่นน่ารู้ ม.ต้น 25 คน
A2044-Science show ม.ต้น 25 คน
A2045-POP UP สร้างสรรค์ ม.ต้น 25 คน
A2046-ประดิษฐ์ของชำร่วย ม.ต้น 25 คน
A2047-สร้างสรรค์ผลงานคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น 25 คน
A2048-การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ต้น 25 คน
A2049-อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 25 คน
A2050-คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 25 คน
A2051-โครงงานคณิต ประเภทสร้างทฤษฎีคณิต ม.ต้น 25 คน
A2052-โครงงานคณิตประเภทสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 คน
A2053-A-Math ม.ต้น 25 คน
A2054-โครงงานคณิตบูรณาการความรู้ไปใช้ ม.ต้น 25 คน
A2055-วัฒนธรรมจีน ม.ต้น 20 คน