คณะดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิศมัย บึงไกร
ประธานกรรมการ
เพชรา พึ่งเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
กนิษฐา ลุนพรหม
กรรมการ
ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์
กรรมการ
รัชนีกร โสภาพรหม
กรรมการ
พรทิพย์ แต้วิริยสกุล
กรรมการ
กิตติศักดิ์ คำสามารถ
กรรมการ
ลักขณา ไชยรัตน์
กรรมการ
ศุภรางค์ แสงหิรัญ
กรรมการ
นวัตลักษณ์ รักพรม
กรรมการ
ณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
วาสนา เกษียร
กรรมการ
ยรรยง เสาเวียง
กรรมการ