บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิศมัย บึงไกร
ประธานกรรมการ
เพชรา พึ่งเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
กนิษฐา ลุนพรหม
กรรมการ
ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์
กรรมการ
รัชนีกร โสภาพรหม
กรรมการ
พรทิพย์ แต้วิริยสกุล
กรรมการ
กิตติศักดิ์ คำสามารถ
กรรมการ
ลักขณา ไชยรัตน์
กรรมการ
ศุภรางค์ แสงหิรัญ
กรรมการ
ณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
วาสนา เกษียร
กรรมการ
ยรรยง เสาเวียง
กรรมการ
นวัตลักษณ์ รักพรม
กรรมการ